Президент підписав закон, яким вносять зміни до процедури фінансової реструктуризації боржників

25.09.2019

19 вересня 2019 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект №1070 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації», продовживши дію Закону України «Про фінансову реструктуризацію» на три роки. Законопроект підтримали 300 депутатів. 23 вересня Закон був підписаний Президентом України.

Даний закон передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, зокрема до Законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про іпотеку», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та «Про фінансову реструктуризацію».

Позитивним наслідком прийняття закону має стати уточнення, спрощення та пришвидшення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржників.

Основні новели, які будуть внесені законом після набрання ним чинності:

 • Впроваджено можливість здійснення однієї процедури фінансової реструктуризації для декількох

боржників, які є пов’язаними особами, за умови, що (а) такі боржники подали спільну заяву; та (b) залучені кредитори – фінансові установи кожного боржника письмово погодили проведення такої процедури. Вимогу про наявність у таких боржників хоча б одного спільного кредитора – фінансової установи тепер вилучено.

 • До вже наявних способів реструктуризації грошових зобов’язань та господарської діяльності боржника

додано новий -передача боржнику в оренду або лізинг будь-якого майна залученого кредитора, а також укладення сторонами інших договорів, передбачених законодавством.

 • Уточнено, що кредитори можуть без згоди боржника внести до секретаріату письмову заяву про припинення

переговорів про реструктуризацію без досягнення згоди.

 • Уточнено, що так звані залучені кредитори мають право відступити права вимоги до боржника у будь-який

момент під час проведення процедури фінансової реструктуризації, а також за укладеним планом фінансової реструктуризації.

 • Уточнена процедура оформлення ключових рішень про перебіг процедури фінансової реструктуризації

(створення комітету кредиторів, продовження або припинення дії мораторію тощо), передбачена статтею 23 Закону України «Про фінансову реструктуризацію». Такі рішення, які приймались після початку проведення процедури фінансової реструктуризації, підписуватимуться не боржником, а лише кредиторами – про такі рішення боржник лише повідомляється або секретаріатом, або залученим кредитором.

 • Виключено положення про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про фінансову

реструктуризацію».

 • Додано такі положення до Закону України «Про захист економічної конкуренції»:

 

✓ Не вважатиметься протиправною концентрацією набуття у власність банком чи іншою фінансовою установою активів у вигляді єдиного майнового комплексу, часток (акцій, паїв) суб’єкта господарювання, у разі, якщо таке набуття у власність передбачено планом реструктуризації і відбувається шляхом звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження. Умовою також є наступне відчуження такого майна суб’єктам господарювання, не пов’язаним відносинами контролю з цим банком чи фінансовою установою, протягом двох років з дня набуття у власність. Відсутність дозволу на концентрацію при вчиненні таких дій не вважатиметься порушенням законодавства. Додатково необхідно, щоб (a) набуття такого майна у власність здійснювалося в рахунок повного або часткового погашення заборгованості перед банком чи іншою фінансовою установою, та (b) суб’єкт господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються у власність, не був банком або іншою фінансовою установою. При цьому зазначимо, що законом не було усунено існуючі на сьогодні суперечності у визначенні понять цілісний майновий комплекс / єдиний майновий комплекс (хоч законом і передбачено, що «єдиний майновий комплекс», як поняття ширше, включає в себе як елемент «цілісний майновий комплекс»).

✓ Набуття у власність чи в користування (управління, оренду, лізинг, концесію тощо) відповідних активів не вважатиметься концентрацією, якщо здійснення таких дій передбачено планом реструктуризації. Відсутність дозволу на концентрацію при вчиненні таких дій також не вважатиметься порушенням законодавства.

 • Подовжено період, протягом якого обтяжувачі мають право  на задоволення всіх своїх вимог у разі

недостатньої вартості предмета  забезпечувального обтяження. Тепер цей період не обмежується часом проведення «процедури фінансової реструктуризації»,  а також поширюється і на час «виконання плану реструктуризації».

Участь у переговорах із кредиторами з метою узгодження комерційних умов реструктуризації.

Юридичний аналіз (due diligence):

 • юридичних осіб (корпоративний)
 • документації
 • майна, в т.ч. забезпечення

 

Підготовка та подання документів щодо реструктуризації:

 • меморандум взаєморозуміння між боржником та кредитором
 • дорожня карта фінансової реструктуризації
 • переліки залучених кредиторів, забезпечених кредиторів, пов’язаних осіб, існуючих судових та виконавчих проваджень
 • склад та розмір грошового зобов’язання

 

Супровід щодо отримання висновку незалежного експерта щодо перспективності господарської діяльності боржника

Підготовка договірної документації:

 • реструктуризація заборгованості (з врахуванням опцій пролонгації строків погашення боргових зобов’язань, зниження процентної ставки, конвертації в акціонерний капітал, добровільного позасудового врегулювання та інших)
 • юридичний супровід нового фінансування (в т.ч. валютні аспекти)
 • зарахування зустрічних вимог, новація, відступлення, факторинг тощо
 • підготовка забезпечення та змін до нього (договори застави, іпотеки, поруки тощо)

 

Супровід відчуження майна боржника:

 • продаж третім особам – зі збереженням або без збереження обтяжень
 • передача кредитору майна боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог

 

Супровід корпоративної реструктуризації:

 • debt-to-Equity swap (переведення заборгованості в капітал)
 • реорганізація
 • збільшення та зменшення статутного капіталу
 • підготовка та проведення процедур Squeeze-Out
 • супровід реформи корпоративного управління
 • участь у підготовці та проведенні зборів акціонерів/учасників боржника
 • трудові питання

 

Податкові консультації в т.ч. супровід врегулювання із податковими органами за результатами фінансової реструктуризації, списання податкового боргу.

Процесуальний супровід:

 • судові та арбітражні процеси
 • позасудового врегулювання (в т.ч. дебіторської заборгованості)
 • оскарження рішень