Затверджено правила та тарифи Експортно-кредитного агентства України, що уможливлюють надання державного страхування

11.06.2024

Наприкінці травня 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) затвердило комерційні умови та тарифи страхування прямих інвестицій та інвестиційних кредитів від політичних та воєнних ризиків.

Раніше 10 травня ЕКА затвердило дві політики, які визначають порядок страхування від воєнних та/або політичних ризиків прямих інвестицій в Україну та інвестиційних кредитів. Основні умови політик наступні:

Страхування прямих інвестицій:

 • Об'єктами страхування можуть бути прямі інвестиції, а також дивіденди від таких прямих інвестицій.

 • Об'єктом інвестування може бути юридична особа, яка займається створенням об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження і є реципієнтом прямих інвестицій («цільова компанія»).

 • Частка корпоративних прав інвестора (резидента або нерезидента України, який є фізичною або юридичною особою) в такому суб'єкті господарювання повинна перевищувати 10%.

 • За договорами страхування, застосовується безумовна франшиза у відсотках від страхової суми або розміру страхового відшкодування, в абсолютному розмірі або в інших розрахункових одиницях, визначених договором страхування, що вираховується ЕКА при здійсненні виплати страхового відшкодування за кожним страховим випадком.

 • Страхова сума за об'єктом страхування «пряма інвестиція» встановлюється за згодою страхувальника та страховика в межах вартості інвестиції, а саме:

  • суми грошового переказу страхувальника на користь об'єкта інвестування;
  • вартості матеріальних (машини, обладнання, споруди; сировина, матеріали, напівфабрикати) та нематеріальних (інновації, патенти, ліцензії, торгові марки тощо) активів, внесених страхувальником до статутного капіталу цільової компанії;
  • суми сплаченого статутного капіталу страхувальника на балансі цільової компанії.
 • Страхова сума за об'єктом страхування «дивіденди від прямих інвестицій» встановлюється за згодою страхувальника та страховика на підставі заявленої страхувальником розрахункової суми дивідендів від прямих інвестицій.

 • Страховий тариф визначається індивідуально для кожного договору страхування в діапазоні від 0,49% до 8,05%.

 • Страхова сума встановлюється у гривневому еквіваленті. Максимальна страхова сума становить 200 мільйонів гривень.

 • Страхове відшкодування виплачується в гривнях за офіційним курсом Національного банку України на день виплати протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення ЕКА.

Страхування інвестиційних кредитів:

 • Політика охоплює страхування інвестиційних кредитів, пов'язаних зі створенням об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту українських товарів, робіт і послуг.
 • Згідно з цією політикою страхувальником виступає банк, який надав або має намір надати інвестиційний кредит позичальнику (позичальниками можуть бути лише суб'єкти господарювання –
 • Страхова сума встановлюється у валюті інвестиційного кредиту за договором страхування. Вона визначається на підставі умов кредитного договору та з урахуванням вимог законодавства України і не може перевищувати 100% від ліміту заборгованості або основного боргу. Максимальна страхова сума становить 200 мільйонів гривень.
 • Положення щодо безумовної франшизи та виплати страхового відшкодування є аналогічними до тих, що застосовуються до страхування прямих інвестицій.
 • Страховий тариф визначається індивідуально для кожного договору страхування в діапазоні від 0,95% до 4,05%.

Політики також передбачають перелік страхових випадків та страхових ризиків, а також застосовні винятки.