Joint Stock Company law in Ukraine: review

13.12.2018

The author of the publication – Vasyl Yurmanovich, senior associate at INTEGRITES Corporate and M&A practice.

The publication is available in Ukrainian language.

Вступ
В Україні юридична особа створюється у формі акціонерного товариства («АТ»), якщо
це вимагається спеціальними законами (наприклад, для фінансових установ чи банків,
корпоративних фондів) або є доцільним з інших міркувань (наприклад, для залучення
фінансування від третіх осіб шляхом публічної пропозиції або торгівлі акціями на
фондових біржах).

Акціонерні товариства підзвітні Національній комісії з регулювання цінних паперів та
фондового ринку та подають до цієї комісії регулярну та нерегулярну звітність відповідно
до вимог законодавства. Обсяг звітності є доволі значним (особливо для публічних АТ) та
збільшує адміністративні витрати на їх утримання.

На практиці, створення АТ є трудомістким та тривалим процесом, що займає близько 6
місяців. Через вище наведені чинники інвестори, як правило, обирають інші організаційноправові форми для інвестування.

В той же час, велика кількість АТ утворилась в результаті багаторічних приватизаційних
процесів, оскільки державні підприємства перетворювались в АТ. Тому багато інвестиційних
об’єктів існують саме у формі АТ. Після запровадження механізму сквіз-ауту їх кількість
буде зменшуватись, оскільки багато АТ у найближчі роки перетворяться на ТОВ.

Основні риси АТ
Акціонерне товариство є юридичною особою, статутний капітал якої розділений на акції
однакової номінальної вартості. Відповідальність акціонерів за зобов’язаннями АТ є обмеженою. Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. Мінімальний статутний капітал АТ становить 1250 мінімальних заробітних плат на момент створення (що зараз відповідає близько 150 тисяч євро та змінюється час від часу).

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні АТ та приватні АТ. Публічним є АТ,
щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на
фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Публічну пропозицію власних
акцій може здійснювати виключно публічне АТ. Більш того, публічне АТ зобов’язане пройти
процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним хоча б на
одній фондовій біржі в Україні.

Органами управління акціонерного товариства є загальні збори, наглядова рада та
виконавчий орган (правління).

Загальні збори
Порядок скликання та проведення загальних зборів є доволі складним та тривалим.
Скликання загальних зборів вимагає персонального повідомлення акціонерів, публікації
на власному веб-сайті, розміщення у інформаційній базі Комісії та надіслання фондовій
біржі, на якій розміщені акції.
За загальним правилом, повідомлення здійснюється не пізніше ніж за 30 днів до
проведення загальних зборів.
Загальні збори мають кворум за умови участі у них акціонерів, які сукупно є власниками
більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наглядова рада
Створення наглядової ради є обов’язковим у публічних АТ та банках. У приватних АТ створення наглядової ради є обов’язковим, якщо товариство має 10 і більше неафілійованих акціонерів.
Члени наглядової ради АТ обираються акціонерами на строк до трьох років. Наглядова
рада публічного АТ складається з щонайменше 5 осіб.

Наглядова рада публічного АТ та АТ з державною часткою понад 50% має складатися не
менш ніж на одну третину з незалежних директорів, але менше двох осіб. Незалежним є
член наглядової ради, на якого не впливають інші особи під час прийняття рішень.
Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети
з числа її членів. У публічному АТ та АТ з державною часткою понад 50% обов’язково
утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим
особам товариства і комітет з питань призначень.

З початку 2018 року в Україні посилено вплив наглядової ради на управління АТ. Відповідно до закону загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Статутом приватного АТ (окрім товариств з державною часткою понад 50%) може бути передбачено інше.

Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція)
або одноосібним (директор, генеральний директор). Кількісний склад виконавчого органу,
порядок призначення його членів визначаються статутом товариства.

Сквіз-аут
4 червня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в
акціонерних товариствах», яким передбачено впровадження механізмів сквіз-аут та селаут
для акціонерних товариств.

Сквіз-аут внаслідок поглинання: якщо особа (особи, що діють спільно) стала власником
95 і більше відсотків акцій товариства в результаті придбання (домінуючий акціонер),
вона має право викупити акції інших міноритарних акціонерів протягом 90 днів з дня
повідомлення товариства.

Корпоративний сквіз-аут: акціонеру, який на дату набрання чинності Законом вже володіє
95 і більше відсотками акцій товариства (домінуючий акціонер), надається право протягом
2 років (до 4 червня 2019 року) викупити акції міноритарних акціонерів.
Сел-аут: якщо акціонер внаслідок придбання акцій товариства стає власником 50, 75
або 95 відсотків акцій, він зобов’язаний запропонувати іншим міноритарним акціонерам
викупити їх акції. Тож така особа повинна бути готова до викупу 100 відсотків акцій, якщо
інші акціонери звернуться з такою вимогою.
Механізм сквіз-ауту передбачає встановлення на користь домінуючого акціонера
обтяження з найвищим пріоритетом та реалізації такого обтяження шляхом передачі на
користь останнього акцій міноритарних акціонерів. Як правило, ціна визначається як
найвища з визначених такими способами: (i) на рівні ринкової, визначеної професійним
оцінщиком, (іi) ціни, за якою особа протягом останніх 12 місяців придбавала акції
товариства.

Передача акцій відбувається після перерахування на банківський ескроу рахунок ціни
акцій та перетворення обтяжень, що накладені на акції міноритаріїв на користь третіх осіб,
в обтяження на кошти, що перераховуються на ескроу рахунок.

Протягом трьох років банк, у якому відкрито такий рахунок, зобов’язаний зберігати такі
кошти та здійснювати перерахування ціни акцій відповідним міноритарним акціонерам з
ескроу рахунку на їх вимогу.
Витіснення міноритарних акціонерів спрощує управління товариством, сприятиме
скороченню адміністративних витрат та полегшить перетворення акціонерного товариство
на товариство з обмеженою відповідальністю.

Link to the resource where the publication is located

https://www.integrites.com/wp-...